Danh sách dịch vụ
Tư vấn xúc tiến và đầu tư Việt Nam
  1. Xúc tiến các lĩnh vực hoạt động mới, thành lập pháp nhân mới ở nhiều lĩnh vực.
  2. Xúc tiến các hoạt động về lĩnh vực bất động sản, tư vấn xây dựng và phát triển thành phố