Danh sách dịch vụ
Tư vấn đầu tư Giáo dục tại Việt Nam
  1. Tư vấn xúc tiến các hoạt động kinh doanh, thành lập pháp nhân mới liên quan giáo dục mầm non đến đại học, dành cho người đi làm
  2. Đào tạo các Nhà quản lý giáo dục
  3. Cung cấp tài liệu cho các chương trình giáo dục
  4. Giới thiệu, đào tạo nhân lực